Grantové projekty

Probíhající grantové projekty ve školním  roce 2022-2023

 

1. Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)
Základní škola, Třemošnice, okres Chrudim je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321
Příjemce: Pardubický kraj
Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč
Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.
Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
1. Řízení projektu,
2. Podpora polytechnického vzdělávání,
3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
4. Rozvoj kariérového poradenství,
5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

2. Grant z OPVVV – Šablony III. probíhá  od 1.9.2021 do 30.6.2023.  Jedná se o Extrakurikulární rozvojové aktivity žáků a personální podporu kariérového poradce ZŠ Třemošnice.

3. Projekt partnerství s NIDV „Podpora společného vzdělávání v pedagogické  praxi“ – koučink , mentoring , služby odborných poradců, kurz pro vedení školy, kurz zaměřený podle konkrétní potřeby školy v oblasti předmětové, diagnostické atd. , oblast zaměřená na praktické informace z inkluzívního vzdělávání, kurz managementu.

4. Ovoce a zelenina do škol – cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol.

5. Evropský program – Mléko do škol – v rámci tohoto projektu nabízíme dětem zlevněné mléčné výrobky.

6. Doučování žáků – Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU

PUBLICITA